Community Invited to Nov. 10 Veterans Day Ceremony at WWU